توجه
کاربران محترم سامانه هاي پسادکترا و ثبت اختراع لطفا توجه فرمايند تمامي داده هاي سامانه قديم در آدرس backend.insf.org به اين سامانه منتقل شده است. لطفا «حتما» قبل از کار با سامانه جديد راهنماي سريع سامانه جديد مطالعه گردد.